Projecten

Een inzage in de diverse projecten van HOLAG 

Reststromen uit terreinbeheer

ReststromenIn opdracht voor Natuurmonumenten,  Brabant Water en andere grondeigenaren.                     

Veel partijen hebben organische reststromen, afzet zorgt voor hoge kosten. Een andere aanpak met een kleine kringloop, geeft een grote vermindering van CO2/verkeersbewegingen, kostenreductie en draagvlak. De toepassing van deze reststromen is binnen landbouw en natuurbeheer. 


Quickscan

IMG_5388In opdracht voor aannemersbedrijven & ingenieursbureau’s.

Wanneer er werken worden uitgevoerd is er de zorg dat aan de wettelijke plicht is voldaan. De check dat er bijvoorbeeld geen natuurwaarde in het gedrang komen is dus noodzaak.  Het combineren van uitvoering/werken met mitigerende maatregelen is onze ervaring. Dit soort projecten worden vaak in partnership gedaan. 


Recreatie & cultuurhistorie 

BalsvoortIn opdracht voor Natuurmonumenten.     

Binnen Natura 2000 gebieden is veel niet mogelijk maar onmogelijk is het niet.  Schade toebrengen aan het terrein is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben creatieve oplossingen bedacht die zeer goed passen en goed te combineren zijn binnen de gestelde kader.  De oplossingen geven geen nadelen maar geven het gebied een meer waarde.


Baggeren vennen in Natura 2000 gebied

IMG_6879In opdracht voor provincie Noord-Brabant & Natuurmonumenten.    

Centraal stond het herstel van natuurwaarde.  Logisch is dat bestaande waarde moeten gespaard worden. Toetsen op bestaande waarde, uitvoering binnen (vrij)gestelde periode en extra compenserende maatregelen die niet verplicht waren, maar goed voor populatie ontwikkeling.  Resultaat was dat effecten van de maatregelen boven verwachting goed scoren.  Met de reststromen werd een logische oplossing gemaakt, die leverde een grote besparing op. De bijvangst was: draagvlak en waardering.


Ven-oevers herstel

Ven herstelIn opdracht voor Natuurmonumenten & Provincie Noord-Brabant.

Herstel van soortenrijke vegetatie op oevers van vennen binnen Natura 2000 gebied.  Draagvlak voor de maatregelen bij publiek is urgent.  Het realiseren van meerdere doelen en binnen de gestelde tijd periode en beschikbare middelen vraagt een inspanning die graag werd geleverd. reactie van het publiek was: het is mooie geworden, beleving toegenomen en we zien meer soorten.


Weidevogelbeheer

GruttoIn opdracht voor Natuurmonumenten & Provincie Noord-Brabant.

Weidevogels is een hoofdstuk apart, landelijk veel maatregelen uitgevoerd maar de aantallen gaan achteruit. Bij maatregelen gaan we uit van een geschikt gebied, voedsel voor de oude vogels en zeker ook voor de jonge vogels. Centraal in dit soort projecten is de bodem, daar leven de wormen voor de oude vogels en daarboven vliegen de insecten voor de jonge vogels. Water en waterbeheer vraagt altijd extra zorg en de juiste maatregelen.


Soil smart is een volwassen systeem geworden. Zowel voor landbouw als natuur maar ook het stedelijke gebied is de bodem, en dus Soil smart de schakel om resultaten te boeken. Met een set van drie soorten analyses heb je een nul meting van de bodem en is de basis voor maatregelen om doelen te realiseren. Deze maatregelen verschillen per doel wat gewenst is, en is maatwerk, geen bodem is gelijk. Inmiddels zijn er een behoorlijke reeks monsters genomen voor verschillende eigenaren van gronden. De uitwerking is in een begrijpelijk en bondig verslag verwerkt. Doel van het systeem is juist ook de eigenaar van de grond veel beter te betrekken bij de bodem, dus de resultaten.


Het uitwisselingsproject We Young People See Nature / https://weyoungpeopleseenature.com/ draait nu 18 jaar en is uniek in Europa. Opzet hebben we gemaakt met de Society for the Coast in Poland. Kern is, jeugd uit Polen en Nederland kennis te laten met cultuur & historie / Europa/ natuur / https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm ,de camera is daarbij de ‘tool’. Meer dan 300K aan foto’s resulteerde in 2018 in een tentoonstelling in het Tilburgse Natuurmuseum. De opening van de tentoonstelling werd gedaan door minister Cora van den Nieuwenhuizen. De tentoonstelling trekt nog steeds veel belangstelling. In Polen ( waar nu de tentoonstelling is) zijn dat er al meer dan 25.000 bezoekers geweest. De voertaal in het project is Engels.

Greener future for young farmers

Samen met Vogelbescherming draait het project “Greener future for young farmers”. Een prachtig project om bodem en doelen beter aan elkaar te koppelen. Een opgave is de volgende generatie (jonge) boeren kennis te laten maken met het belang van een vitale bodem, en meerdere doelen er aan te koppelen zijn. Bemonstering van diverse percelen met de young farmers was een onderdeel van het project ( bemonstering volgens het Soil smart systeem)

Nieuwe reeks Soil smart projecten


Een inmiddels mooi reeks van Soil smart projecten aan de lijst kunnen toevoegen. Steeds meer beheerders en landbouwers willen beter sturen op resultaat met een systeem wat ze zelf begrijpen. Van Texel tot Limburg zijn er projecten afgerond en worden nieuwe opgestart.

Kleine kringloop, maaisel een super bestemming geven

In het terreinbeheer komt veel maaisel vrij, wat geen directe bestemming heeft anders dan naar de stort te brengen. Hoge kosten, veel transport en veel productie in het gehele proces van CO2. Er is ruim 2000 ton maaisel een andere bestemming gegeven. Het proces van fermenteren sluit perfect aan bij de behoefte die in directe omgeving aanwezig is. We gaan graag voor dit soort projecten

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close